Udbud af grund i Særslev

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Nordfyns Kommune

Nordfyns Kommune udbyder en del (ca. 2.300 m2) af matr. nr. 2n, Slagstrup By, Særslev til salg.

Udbud af grund i Særslev

07.04.2021

Nordfyns Kommune udbyder en del (ca. 2.300 m2) af matr. nr. 2n, Slagstrup By, Særslev til salg.

Nordfyns Kommune udbyder en del af matr. nr. 2n, Slagstrup By, Særslev til salg (under udstykning).

Grunden, der er ubebygget, udgør ifølge en foreløbig opmåling ca. 2.300 m2. Der henvises til vedlagte kortbilag.

Grunden udbydes med en mindstepris på 30 kr. pr. m2. Købesummen tillægges moms.

Tilbudsgiver er dog ikke afskåret fra at afgive et højere tilbud end den fastsatte mindstepris. Grunden sælges til højestbydende. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.

Købesummen og arealets størrelse reguleres efter landinspektørens endelige opmåling.

Salget af arealet er betinget af, at der tilvejebringes et nyt plangrundlag, der muliggør udvidelsesplaner for erhverv. Køber skal selv foranledige, at der udarbejdes en ny lokalplan for parcellen, som udlægger grunden til erhvervsformål. Alle udgifter hertil afholdes af køber og er sælger uvedkommende.

Alle udgifter til udstykning af grunden afholdes af køber. Alle tilslutningsafgifter afholdes af køber direkte til de respektive forsyningsselskaber.

De nærmere vilkår for køb af grunden fremgår af salgsbetingelserne med bilag nedenfor.

Udbudsperioden løber fra den 07. april 2021 til den 22. april 2021. I denne periode er det udelukkende muligt at afgive købstilbud. Det er ikke muligt at købe eller reservere grunden i udbudsperioden.

Tilbud med original underskrift sendes til Nordfyns Kommune via Digital Post på Borger.dk, eller hvis du har en sikker postkasse til [email protected] Alternativt kan du sende tilbuddet med posten til Nordfyns Kommune, Strategi og Politik, Østergade 23, 5400 Bogense.

Tilbud skal være os i hænde senest den 22. april 2021. Åbningen af tilbuddene er ikke offentlig.

Salg sker efter Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og at kommunen kan forkaste alle tilbud.

Salgsbetingelser med bilag er tilgængeligt på kommunens hjemmeside (klik her).