Nu klimasikres Nordre Strandvej i Sæby

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Frederikshavn Kommune

Sommerhusejere på Nordre Strandvej i Sæby kan glæde sig til en fremtid uden højvande på deres matrikler. Park og Vej er lige nu ved at skybrudssikre området med nye regnbede, der er designet til at aflede de øgede mængder regnvand, som kloakken ikke kan rumme

Nordre Strandvej i Sæby er et af de steder i Frederikshavn Kommune, hvor man mærker konsekvenserne af klimaforandringer. Ved skybrud og kraftige regnskyl kan områdets kloakker ikke rumme de store mængder regnvand, og mindre oversvømmelser forekommer til gene for områdets bolig- og sommerhusejere. Derfor er Park og Vej i øjeblikket ved at etablere en LAR-løsning. LAR står for Lokal Afvanding af Regnvand, hvor man i stedet for at lede regnvand fra veje og andre arealer til kloakken, leder vandet til nye dybe og brede regnbede. Planterne i regnbedene er lokale arter, der både kan opsuge store mængder vand og overleve tørke. De nye regnbede bidrager altså både til at skabe kapacitet til et belastet afløbssystem og til et robust og naturligt vandkredsløb. Samtidigt bliver bedet et levested for sommerfugle, vilde bier, biller og andre insekter, der tiltrækker småfugle og andet dyreliv: - Vi har afsat midler til grønne investeringer, der både løser klimaudfordringer og fremmer biodiversiteten i vores kommune. Vi håber med de nye regnbede at skåne lodsejerne for situationer med høj vandstand i deres haver og skabe bedre livsbetingelser for naturen og dyrelivet i området. Med lokale løsninger bidrager vi samtidig til FN’s Verdensmål 13 og 15, der handler om klimaindsats og livet på land, udtaler Karsten Thomsen, formand for Teknisk Udvalg. Klimaindsats fremmer biodiversitetMed LAR-løsningen vil regnvandet ikke længere skabe oversvømmelser i området omkring Nordre Strandvej, men i stedet gavne biodiversiteten i lokalområdet. De nye regnbede afhjælper ikke alene afvandingen, men bidrager også til at gøre omgivelserne mere grønne og attraktive som lokale levesteder for dyreliv og for de mennesker, der bor og færdes i området. Park og Vej forventer at indlede gravearbejdet på Nordre Strandvej i uge 24.