Millioner skal styrke trivsel og læring hos børn og unge efter corona

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Aarhus Kommune

Efter mere end et år med corona-hjemsendelser, virtuel undervisning, lukkede fritidstilbud og snævre grænser for social kontakt med kammeraterne, er der brug for håndsrækning til børn og unges læring og trivsel i Aarhus.

Mens nogle børn og unge oplever gavn af coronatiden, har andre haft svært ved at følge undervisningen eller mistrives socialt, ligesom sårbare og udsatte ser ud til at have lidt mest.

På den baggrund vil de tre Aarhus-rådmænd Thomas Medom, Kristian Würtz og Rabih Azad-Ahmad øremærke 10 millioner kroner til en lang række initiativer, som i løbet af skoleåret 2021-22 skal modvirke læringstab og mistrivsel blandt alle børn og unge. Pengene skal gå til initiativer i skoler, SFO og på fritids- og ungdomsskoleområdet, blandt andet nedsættelse af kontingent i fritidsklubber.

Rådmændene øremærker yderligere 6 millioner kroner til centrale initiativer, der er målrettet mere bevægelse og hjælp til ikke-uddannelsesparate, ligesom en række kultur- fritids- børne- og idrætsforeninger får hjælp til at gøre en ekstraordinær indsats for børnene og de unge.

Børn og unge har haft et nærmest uvirkeligt skole- og fritidsliv det seneste år, som vi ikke kender den fulde konsekvens af endnu. Men vi ved, at det vil kræve vores opmærksomhed længe, ikke mindst for de sårbare og udsatte, så jeg er glad for at vi kan give et løft, der rækker på den anden side af næste skoleår.
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge

De lokale trivselsmillioner suppleres herudover af cirka 8 millioner kroner, som ventes at være Aarhus’ andel af den nationale trivselsaftale. Disse penge skal gå til faglige indsatser på skolerne inden sommerferien, der er afsat 2,6 mio. kr. til indsatser under PPR, 0,9 mio. kr. til trivselsindsatser i klubberne, 0,6 mio. kr. til elevrådene og 0,6 mio. kr. til fritids- og kulturtilbud.

Nedlukningen har vendt op og ned på de gode fællesskaber og aktiviteter, som er så vigtige for børn og unges trivsel. Det har haft konsekvenser, særligt for de børn og unge, der i forvejen kæmpede med sociale problemer, ensomhed og mistrivsel. Derfor er det uhyre vigtigt, at vi nu får mulighed for at sætte både bredt og langsigtet ind med tiltag, der kan løfte trivsel og læring for alle, ikke mindst de børn og unge, der har haft det sværest.
Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Rabih Azad-Ahmad, rådmand for Kultur og Borgerservice, fremhæver fritidslivets betydning for børnenes og de unges læring og trivsel.

Børns liv hænger sammen hen over dagen. Et sundt og aktivt fritidsliv, hvor du bliver udfordret og får oplevelser sammen med kammerater, er et godt grundlaget for at trives og have et godt skoleliv. Derfor spiller fritidslivet en helt afgørende rolle i og for børnenes læring og trivsel.
Rabih Azad-Ahmad, rådmand for Kultur og Borgerservice

I indstillingen til byrådet, der er behandlet i Magistraten i dag, er der fokus på indsatser fra foråret 2021 og i det kommende skoleår. Samtidig peger indstillingen på, at coronarestriktionerne også kan have mere langsigtede konsekvenser, der kræver opmærksomhed på, hvordan børn og unges trivsel og læring understøttes på længere sigt.

Skoler og fritidstilbud vil i forbindelse med investeringer få fælles inspirationskataloger til forskellige initiativer og indsatser fra Børn og Unge, Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Kultur og Borgerservice.

Fakta

De 10 mio. kr. i skoleåret 2021-2022 fordeler sig således:

  • 7,1 mio. kr. til skolerne til ekstra lærings- og trivselsindsatser i undervisningen, fx lejrskoler, trivselsdage, tovoksenordninger, holddeling. Midlerne vil blive fordelt efter antal elever i normalklasser fra 0.-10. klasse.
  • 1,4 mio. kr. til SFO til blandt andet brobygning mellem SFO og foreninger.
  • 0,5 mio. kr. til UngiAarhus til rekruttering af nye medlemmer til klubberne.
  • 1,0 mio. kr. til nedsættelse af kontingent i fritidsklub for børn i 4.-6. klasse i august med ca. 30 pct. til 550 kr. i augustmåned.

De 6 mio. kr. drejer sig blandt andet om følgende:

  • Sociale Forhold og Beskæftigelse: indsatser til ikke-uddannelsesparate – vejledningsindsatser og fællesskaber og fagligt boost i sommerferien.
  • Kultur og Borgerservice: Lektiecafé i Gellerup kombineret med cirkustræning, formidling og aktivitet i byrummet, tilbage til fællesskabet i foreningerne, ekstra ferieaktiviteter i foreninger og kulturinstitutioner, at lære at være – Musikskoleforløb med fokus på trivsel
  • Børn og Unge: Skoletrivselsforløb, hvor 6 skoler inviteres til at være med, brobygning mellem SFO og foreninger, familierettede bevægelsesindsatser og ekstraindsats til elever med dansk som andetsprog, hvor de 20 skoler med flest børn med dansk som andetsprog tildeles 28.000 kr.

Yderligere oplysninger

  • Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, tlf. 27 51 79 61
  • Kristian Würtz, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse tlf. 40 43 12 13
  • Rabih Azad-Ahmad, rådmand for Kultur og Borgerservice – kontakt presse- og kommunikationschef Michael Jaap, tlf. 4022 8799

Læs indstillingen (på Byrådsmøde 24. marts 2021)