Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Brønderslev Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 omfatter e…

Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 omfatter en ændret grænse at kommuneplanramme 33-S-02 Sommerhusområde, Rummelsgen, Rimmen, Knirren og Bunken. Forslaget er godkendt af Byrådet den 1. juli 2022 i forbindelse med delvis ophævelse af Partiel Byplanvedtægt nr. 3 for Dronninglund Kommune af 1972, med henblik på omlægning af sommerhusområder. Kommuneplantillægget er i offentlig høring i 8 uger fra den 22. september til og med den 17. november 2022. Forslaget til kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med at Folketinget den 13. december 2021 har vedtaget Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2021 for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kyst-nærhedszonen. Landsplandirektivet gør det muligt at planlægge for et nyt sommerhusområde ved Asaa, betinget af at der først udtages et område udlagt til sommerhuse ved Bunken, Gerå. 

 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)

Planer der omhandler fysisk planlægning skal efter lov om miljøvurdering af planer og programmer vurderes i forhold til deres indvirkning på miljøet. Formålet med loven er at sikre, at hensyn til miljøet vægtes højt, og at der sker en integration af miljøhensyn under udarbejdelse og vedtagelse af planen.

Kommuneplantillægget er omfattet af miljøvurderingslovens §8, stk. 2. Det betyder, at Brønderslev Kommune skal gennemføre en vurdering af, om planerne kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Brønderslev Kommune har foretaget en miljøscreening i henhold til kriterierne nævnt i lovens bilag 3 og har på den baggrund truffet afgørelse om, at Kommuneplantillæg nr. 7 ikke er omfattet af et krav om miljøvurdering. På den baggrund har vi truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Bagrunden herfor er, at udtagelse af arealer fra kommuneplanramme 33-S-02, og tilbageførsel til landzone medfører ingen umiddelbare fysiske ændringer i området, og det vurderes ikke at der ikke sker en væsentlig miljømæssig påvirkning af omgivelserne. Afgørelsen er truffet i henhold til lovens § 10. 

Afgørelsen om, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet senest den (Altid 4 uger). I klagevejledningen kan du finde reglerne for at klage.

Giv din mening til kendePå kommunens kommuneplanportal kan du se forslag til Kommuneplantillæg nr. 7.

Planforslaget er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 22. september 2022 og er fremlagt i 8 uger

Eventuelle høringssvar skal indsendes via den digitale planportal. Benyt funktionen "Skriv din kommentar" yderst til højre på planportalen. Høringsvarerne skal være modtaget senest den 17. november 2022.

Har du spørgsmål til planen, er du velkommen til at kontakte planlægger Alicja J. Sørensen på e-mail: alic@99454545.dk