Forhøring om Ankerhus

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Sorø Kommune

Du kan komme med idéer og forslag til Sorø Kommunes planlægning af boliger ved Ankerhus i Sorø.

Sorø Kommunes Økonomiudvalg har den 16. november 2022 besluttet, at der skal igangsættes planlægning for boliger ved området Ankerhus i Sorø. Du kan læse referatet fra Økonomiudvalgets møde under punkt 170, hvor helhedsplanen for området ligger som bilag.

Planlægningen kræver udarbejdelse af en ny lokalplan samt en ændret kommuneplanramme, som Sorø Kommune indarbejder i revisionen af Sorø Kommuneplan 2019-30. Planlægningen indledes derfor med indkaldelse af idéer og forslag til den kommende planlægning jf. planlovens § 23c.

Denne forudgående høring vedrører forslag til ændring af den eksisterende kommuneplanramme So.O 1, der skal udarbejdes sammen med et nyt lokalplanforslag.

Den ændrede kommuneplanrammeafgrænsning forventes at komme til at omfatte det område, som ses på kortet. Området er ca. 7 ha (70.000 m2).

Forhøringsfasen forløber fra 23. november - 21. december 2022.

Har du idéer til planlægningen?

Dine idéer og forslag er vigtige for os i den videre planlægning for området. Eventuelle idéer og forslag til den førnævnte planlægning skal være Sorø Kommune i hænde senest den 21. december 2022 - gerne via mail til plan@soroe.dk Vær opmærksom på, at modtagne idéer og forslag bliver offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af planforslagene, herunder også dit navn og adresse.

Baggrund for forhøringen

I den gældende kommuneplanramme So.O 1 er området udlagt til offentlige formål. Den eksisterende Lokalplan nr. 19 og tillæg 1 udlægger området til offentlige formål med tilknytning til Ankerhus. Den ønskede udvikling af området til boliger kræver derfor, at kommuneplanrammen ændres og der udarbejdes en ny lokalplan.

Den videre proces og senere høringer

Ændringen af kommuneplanrammen tilvejebringes med henblik på at skabe de overordnede rammer for lokalplanlægning af boliger. Når denne forudgående høringsfase er afsluttet, udarbejdes der et forslag til lokalplan, som fremlægges til politisk behandling. Idéer og forslag fra høringen indarbejdes i forslag til den ændrede kommuneplanramme og i lokalplanforslaget.

Planforslaget vil efterfølgende blive fremlagt i offentlig høring, hvor der igen er mulighed for at komme med bemærkninger til planlægningen.