Endelig vedtagelse af tillæg nr. 19 til kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan 200, Detailhandel ved Odensevej/Rosenvænget

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Middelfart Kommune

Byrådet vedtog endeligt på deres møde d. 10. juni 2021 lokalplan nr. 200 og Tillæg nr. 19 til kommuneplan 2017-2029. Planerne omfatter et område på hjørnet af Odensevej og Rosenvænget der i dag huser Aldi og to boliger

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 19 til kommuneplan 2017-2029 og Lokalplan 200, Detailhandel ved Odensevej/Rosenvænget

Byrådet vedtog endeligt på deres møde d. 10. juni 2021 lokalplan nr. 200 og Tillæg nr. 19 til kommuneplan 2017-2029. Planerne omfatter et område på hjørnet af Odensevej og Rosenvænget der i dag huser Aldi og to boliger

kort over lokalplanlagt område ved odensevej og rosenvænget

Planerne er udarbejdet med henblik på at muliggøre en udvidelse af den eksisterende dagligvarebutik med de to bagvedliggende boligmatrikler.   Butikken vil blive vejbetjent som forholdene er i dag fra Odensevej og Rosenvænget, parkeringspladsen beholder sin nuværende placering, men udvides op langs den vestlige side af matriklen mod Rosenvænget. Vendeplads mod Rosenvænget bibeholder sin nuværende placering, og træerne langs Rosenvænget skal plantes med en maks. afstand på 6 meter for at bibeholde Rosenvængets udtryk som en boligvej.   Parkeringspladsen skal indrettes med et grønt præg og opdelt i mindre grupper af p-pladser. Sikkerheden for gående og cyklende er i højsædet og der vil blive etableret overdækket cykelparkering nær indgangen til butikken, der kobles samtidig en sti på den nuværende cykel/gangsti mod øst, så det er nemt for de bløde trafikanter at komme til og fra butikken.   Der gives med planerne mulighed for at butikken kan inddrag de to bagvedliggende boliger i deres matrikel og derved udvide butikken til maks. 1200m2. Inddragelsen af de to boligmatrikler medfører en udvidelse af bymidteafgrænsningen.   Kommuneplantillæg nr. 19 muliggør udvidelsen af bymidteafgrænsningen, hvilket udløser en omklassificering af Middelfarts nr. 2 bymidte ved Brovejen og Kløvervej til et aflastningsområde. Omklassificeringen til aflastningsområde betyder at de nuværende butikker, Netto, Lidl og Føtex ikke kan udvide før der åbner en udvalgsvarebutik i området.

Offentliggørelse

Planerne kan ses på følgende link: Lokalplan nr. 200 Detailhandel ved Odensevej/Rosenvænget og Kommuneplan tillæg nr. 19 (pdf), og på bibliotekerne i Middelfart, Nørre Aaby og Ejby. Den endelige vedtagelse af planen annonceres på kommunens hjemmeside d. 11. juni 2021.

Retsvirkninger

Lokalplanen er bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Ifølge Planlovens § 18 må ejendomme kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen.

Klagemyndighed og gebyr

Hvis du mener, at Byrådet ikke har haft hjemmel til at træffe beslutningerne i lokalplanen, kan du klage til Planklagenævnet senest d. 11. juli 2021.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på Teknik- og miljøforvaltningen eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

  Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.Plan & Byg

11.juni 2021