Byrådet har besluttet – juni 2021

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Silkeborg Kommune

Mandag 21. juni 2021 var der byrådsmøde I Silkeborg. Få et kort overblik over, hvad Silkeborg Byråd har besluttet.

Stedfortræder hos Venstre Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt, at Bent Jensen deltager i mødet for Venstre i stedet for Flemming Heiberg, der har meldt afbud på grund af arbejde. Byrådsmødet, 21. juni 2021, sag 1100 ekstra pladser til 0-2-årige Silkeborg Kommune: Byrådet har bevilget 6,3 mio. kroner til yderligere 100 pasningspladser til børn mellem 0 og 2 år. Der er behov for pladser i Balle/Buskelund/Hvinningdal, Gødvad/Dybkær, Sølyst, Frisholm, Gjessø og Bryrup. De fleste pladser bliver indrettet i legestuerne. Pladserne skal være klar allerede til august. Byrådsmødet, 21. juni 2021, sag 3I gang med planer for udbygning af Sejs Skole Sejs-Svejbæk: Byrådet har bevilget 1 mio. kroner til det videre arbejde med planerne om at udbygge Sejs Skole i god tid. Som prognoserne ser ud, bliver der brug for mere plads fra skoleåret 2027-2028, men det kan tage 2-3 år at få belyst, hvilke faciliteter, der er behov for. Byrådsmødet, 21. juni 2021, sag 4Seniorrådets vedtægter i 2022-2025 Silkeborg Kommune: Byrådet har besluttet at godkende vedtægterne for næste byrådsperiodes seniorråd. Der skal ske allerede nu, fordi valget til næste seniorråd er et fremmødevalg og holdes samme dag, som valg til byrådet og regionsrådet. Byrådsmødet, 21. juni 2021, sag 5Strategi for samarbejde med Handicaprådet Silkeborg Kommune: Byrådet har behandlet en fra Handicaprådet, der har henvendt sig, fordi rådet mener, at byrådet mangler tillid til det og ikke inddrager borgerne. Byrådet har besluttet at udarbejde en strategi for samarbejdet. Byrådsmødet, 21. juni 2021, sag 6Danskundervisning for voksne udlændinge Silkeborg Kommune/Region Midtjylland: Byrådet har besluttet at tilslutte Silkeborg Kommune til en rammeaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen. Aftalen indeholder blandt andet fokus il danskundervisning, der retter sig mod behovet for danskkundskaber i erhvervslivet. Byrådsmødet, 21. juni 2021, sag 7Lokalplan for Sølyst Sports- og Fritidsarena i høring Silkeborg: Byrådet har sendt et forslag til en lokalplan for den kommende samling af sports- og fritidsaktiviteter i 8 ugers høring. Forslaget gør det fx muligt at opføre og udvide bygninger og anlæg – herunder nyt svømmecenter, kunstgræsbaner, padeltennis-bane, kunstgræsbaner, tandklinik, haller, idrætsbaner. Byrådsmødet, 21. juni 2021, sag 8Lokalplan for Eriksborg etape I i høring Silkeborg: Byrådet har sendt et forslag til en lokalplan for Eriksborg Etape I i 8 ugers høring. Forslaget gør det muligt at bygge 117 boliger og har plads til et bydelscenter og rekreative områder. Eriksborg ligger på kanten mellem by og land – tæt på de store rekreative kvaliteter områder ved Gudenådalen. Lokalplanen dækker et område langs højre side ad Nørreskovbakke og op mod den kommende forlængelse af Høje Kejlstrupsvej og Eriksborgvej. Byrådsmødet, 21. juni 2021, sag 9Lokalplan for dobbelthuse på Munkemarken i Thorning Thorning: Byrådet har sendt et forslag til lokalplan for 5 grunde på Munkemarken i Thorning i 4 ugers høring. Forslaget gør det muligt at bygge ét dobbelthus i stedet for parcelhus på for grundene på Munkemarken 20-28. Byrådsmødet, 21. juni 2021, sag 10Lokalplan for en del af Frederiksberggade endeligt vedtaget Silkeborg: Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan for den nordlige del af Frederiksberggade. Lokalplanen gør det muligt at bygge boliger, cafe, restaurant, klinikker, serviceerhverv, liberale erhverv og lignende langs Frederiksberggade i op til 3 1/2 etage. Planen dækker et område ned til Lyngbygade. Lokalplanen sikrer også at bygningerne ud mod Frederiksberggade fremstår som et bevaringsværdigt bykvarter med respekt for områdets historie. I alt kan der bygges 80 boliger – i første omgang bliver der bygget 20 almene bygninger op mod Jernbanegade. Byrådsmødet, 21. juni 2021, sag 11Lokalplan for ambulancestation på Kejlstrupvej endeligt vedtaget Silkeborg: Byrådet har endeligt vedtaget en lokalplan, der gør det muligt at bygge en ambulancestation på Kejlstrupvej 99D nær brandstationen efter ønske fra Region Midt, der ønsker at hjemtage ambulancedriften. Byrådsmødet, 21. juni 2021, sag 12Lokalplan for boliger i Grauballe endeligt vedtaget Grauballe: Byrådet har endeligt godkendt en lokalplan, der gør det muligt at bygge rækkehuse i 4 enklaver med i alt 109 boliger og et fælleshus. Planen afrunder Grauballe by mod syd nord for Søndre Grauballevej. Byrådsmødet, 21. juni 2021, sag 132,3 mio. kroner til mere trafiksikkerhed Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt, at der bruges 2,3 mio. kroner på at øge trafiksikkerheden. Projekterne bliver valgt ud fra Trafiksikkerhedsplan 2017. Der er i alt planlagt at udføre/komme i gang med 11 i 2021. Byrådsmødet, 21. juni 2021, sag 14Lemming Skolevej bliver 2 - 1 vej Lemming: Byrådet har vedtaget, at Lemming Skolevej bliver ændret til en 2 - 1 vej mellem Nisset og Lemming for at forbedre sikkerheden for cyklister. Der er sat 1,8 mio. kroner af til ændringen. Byrådsmødet, 21. juni 2021, sag 15Sinding Hedevej bliver 2 – 1 vej Sinding: Byrådet har vedtaget, at Sinding Hedevej bliver 2 – 1 vej mellem Sinding og Kragelund – en strækning på 3 km. Veje bliver udført med nye bæredygtig teknologi, der indebærer, at man genanvender materialer og ad den vej mindsker udledning af CO2. Det kommer til at koste 3,5 mio. kroner at anlægge vejen. Byrådsmødet, 21. juni 2021, sag 16Udledning af CO2 falder støt Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt klimaregnskabet for 2020. Regnskabet viser, at Silkeborg Kommune som virksomhed har udledt 5,3 % mindre CO2 end årets før og langt over målet på 2 %. En stor del af faldet skyldes dog, at skoler og i idrætsfaciliteter og øvrige kommunale tilbud i store dele af 2020 har været lukket ned, som en følge af Covid-19. Det samlede regnskab kan ses på silkeborg.dk. Byrådsmødet, 21. juni 2021, sag 17Stenholt Mose udvides Silkeborg Kommune: Byrådet har besluttet at udvide Stenholt Mose med 10 hektar. Gevinsten vil være 250-300 tons CO2 sparet i Silkeborg som virksomhed og vil samtidig sikre en bedre biodiversitet. Udvidelsen koster en mio. kroner. Byrådsmødet, 21. juni 2021, sag 18Helhedsplan for Gudenåen Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt en helhedsplan for Gudenåen. Planen handler om, hvordan de 7 Gudenåkommuner skal håndtere vandet i åen fremover for at forhindre/forsinke oversvømmelser. Overordnet drejer det sig om at forsinke eller parkere vandet, bortlede vandet hurtigere, sikre interesser lokalt og tilpasse og lade vandet stå. Når alle 7 kommuner har godkendt planen, kommer den i høring. Byrådsmødet, 21. juni 2021, sag 19Ungestrategien godt på vej Silkeborg Kommune: Byrådet har taget status på ungestrategien til efterretning. Strategien har blandt andet betydet, at de unges tilgang til Silkeborg Kommune er blevet mere enkel. Et andet mål var at få flere unge ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Dette mål er ikke nået – primært på grund af Covid-19- situationen. Byrådsmødet, 21. juni 2021, sag 21Midtjysk Brand og Rednings budget for 2022 Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt Midtjysk Brand og Rednings budget for 2022. Silkeborg Kommunes andel af budgettet udgør 17.517.000 kroner – 180 kroner pr. indbygger. Beredskabet ejes af både Silkeborg og Viborg kommuner. Byrådsmødet, 21. juni 2021, sag 22Placering af hal 3 i Voel Voel: Byrådet har besluttet at bruge ½ mio. kroner på at undersøge, hvor det vil være bedst at placere hal 3 i forhold til andre fritidstilbud i området, så borgerne får mest mulig glæde af hallen. Byrådsmødet, 21. juni 2021, sag 23Trygge trafikforhold ved ny hal i Sejs-Svejbæk Sejs-Svejbæk: Byrådet har besluttet at bruge ½ mio. kroner på at få undersøgt, hvordan man bedst muligt kan få sikrere trafikale forhold, når den nye hal står klar og Sejs Skole er blevet udvidet. Målet er at gøre skolevejen så sikker, at forældre vælger at lade børnene cykle i stedet for at køre dem derhen. Byrådsmødet, 21. juni 2021, sag 24Mindstepriser på 7 byggegrunde i Kjellerup Kjellerup: Byrådet har besluttet, at mindstepriserne på 7 parcelhusgrunde på Granmosevej i Kjellerup skal være 640.000 kroner til 660.000 kroner alt efter størrelse. Grundene er i øjeblikket tæt på at være byggemodnet. Der er desuden en storparcel til salg – her koster hver kvm, der må bygges på mindst 1.500 kroner. Udbudsperioden er 7 uger, og byggefristen 2 år. Byrådsmødet, 21. juni 2021, sag 25Mindstepriser på 3 grunde i Fårvang Fårvang: Byrådet har besluttet, at mindstepriserne på 3 parcelhusgrunde på Hedevænget i Fårvang skal være 450.000 kroner. Grundene er byggemodnet. Byrådsmødet, 21. juni 2021, sag 26Mindstepris på storparcel i Gødvad Enge Silkeborg: Byrådet har besluttet, at mindsteprisen på en storparcel på Tusindfryd i Gødvad Enge skal være 7,2 mio. kroner. Storparcellen har 2 byggefelter, og der må max. opføres 2.000 m2 på hvert felt - svarende til 4.000 m2. Byrådsmødet, 21. juni 2021, sag 27Regnskab for 9 boliger ved Skrænten Byrådet har godkendt det endelige regnskab for Midtjysk Boligselskabs 9 almene lejligheder Ved Skrænten i Silkeborg. Den endelige anskaffelsessum blev19,385 mio. kr. Samtidig godkendte byrådet, at skal give et grundkapitallån på 1,939 mio. kr. samt en kommunegaranti på realkreditlånet. Huslejen bliver 906 kroner pr. m2. Byrådsmødet, 21. juni 2021, sag 28Fleksible regler for udlejning på Resedavej og Lupinvej Silkeborg: Byrådet har godkendt, at AAB Silkeborg kan fortsætte med at have fleksible regler for udlejning af lejligheder på Resedavej og Lupinvej. Reglerne betyder, at enten den boligsøgende eller dennes ægtefælle/samlever skal have fast arbejde mindst 25 timer om ugen, eller være under uddannelse med en varighed på mindst et år eller være seniorer over 64 år. Reglerne gælder i 2 år. Byrådsmødet, 21. juni 2021, sag 29Tilskud til padelbaner mm. i Kjellerup Kjellerup: Byrådet har givet Kjellerup Tennis- og padelklub 997.000 kroner i tilskud. Klubben ønsker at etablere 2 padelbaner med overdækning, etablere en hybridbane til tennis, få nyt bookingsystem samt lysanlæg. Projektet koster 1.995.000 kroner i alt. Byrådsmødet, 21. juni 2021, sag 30Tilskud til nyt aktivitetsområde i Serup Serup: Byrådet har givet Serup 172.000 kroner i tilskud. Borgerforeningen ønsker at etablere et aktivitetsområde ved madpakkehuset, som områdets dagplejere og børnefamilier kan få glæde af. Byrådsmødet, 21. juni 2021, sag 31Ny koncerndirektør kan skrive under Silkeborg Kommune: Byrådet har besluttet, at koncerndirektør Peter Sinding Poulsen kan underskrive dokumenter om køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser sammen med enten borgmesteren eller viceborgmesteren. Peter Sinding Poulsen tiltræder 1. august. Byrådsmødet, 21. juni 2021, sag 32Ny styrelsesvedtægt Silkeborg Kommune: Byrådet har godkendt, at styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommune bliver ændret. Blandt andet bliver den mere ensartet og overordnet. Den nye styrelsesvedtægt gælder fra 1. august. Byrådsmødet, 21. juni 2021, sag 34Tillid til administrationen Silkeborg: Byrådet har bakket op om et forslag fra Hans Okholm fra SF. Han har ønsket at byrådet slår fast, at forvaltninger i Silkeborg Kommune ikke kan udføre ulovlige handlinger, og at Silkeborg Kommune som kommunal myndighed ikke kan iværksætte handlinger, som juridisk vurderes og betegnes som ulovlige. Jeg har en forventning om at byrådet har tillid til Silkeborg Kommunes forvaltninger. Byrådsmødet, 21. juni 2021, sag 35Renseanlæg forbliver på Søholt Silkeborg Kommune: Byrådet har sagt nej til et forslag Konservative og Radikale, der ønsker igangsætte 2 VVM-undersøgelser ved Grauballe og Resenbro for så at flytte renseanlægget på Søholt i Silkeborg til en ny placering. Byrådsmødet, 21. juni 2021, sag 36