Del artiklen:
Fem kommuner har deltaget i forsøg om flere billige boliger for blandt andet at mindske antallet af hjemløse. Der har været succes med både udslusningsboliger og deleboliger, som kommunerne anbefaler.
Fem kommuner har deltaget i forsøg om flere billige boliger for blandt andet at mindske antallet af hjemløse. Der har været succes med både udslusningsboliger og deleboliger, som kommunerne anbefaler. - Foto: Sofie Mathiassen/Ritzau Scanpix

38 kommuner har deltaget i frikommunenetværket, hvor i alt 79 forsøg har været afprøvet på forskellige velfærdsområder. Her er frikommunernes mest markante anbefalinger og erfaringer fra forsøgene.

Af Peter Risager, [email protected]

38 kommuner har deltaget i forskellige forsøg, der har haft til formål at undersøge, hvad der sker i praksis, når kommunerne får større frihedsgrader og bliver undtaget for udvalgte krav og love, som de normalt skal følge.

I forrige uge offentliggjorde Social- og Indenrigsministeriet evalueringerne fra kommunerne og VIVE, som har været samarbejdspartner på en række af forsøgene. Herunder har NB-Økonomi samlet de mest opsigtsvækkende specifikke anbefalinger til lovændringer fra frikommunerne.

Ved flere af evalueringerne er der ikke specifikke forslag til lovændringer, men der bringer vi i stedet evalueringerne på de områder, der har haft succes, og kommunernes forklaring på, hvorfor det har virket.

Mere fleksibel beskæftigelsesindsats

11 nordjyske kommuner har deltaget i frikommuneforsøg om en mere fleksibel beskæftigelsesindsats. Det har affødt 14 konkrete anbefalinger:

I samtale og borgermødet: 

 • Færre proceskrav er godt for borgere og medarbejdere – minimer og fjern dem fra lovgivningen
 • Samtaler skal også fremadrettet kunne afholdes telefonisk eller digitalt
 • Harmoniser lovgivningen endnu mere
 • Ryd op i de mange regelsæt, der er overlappende og skaber forvirring for borger

 I rehabiliteringsteams og med lægeattester:

 • Smidigere regler og færre proceskrav til lægeattester og rehabiliteringsteams går ikke ud over resultaterne
 • Fjern de krav, der fører til over-sagsbehandling og ”one-size-fits-all” og lad kommunerne give en værdig og individuelt tilpasset sagsbehandling til alle 
 • Lad beslutningen om at indhente lægeattester bero på et kommunalt skøn 
 • Lad kommunerne spare penge på at undlade de obligatoriske lægeattester

I den virksomhedsrettede indsats:

 • Forholdstalskravene bør følge med tiden
 • Giv jobrotationsordningen et boost

 Hjælp til psykologibehandling og iværksætteri:

 • Lad beskæftigelseslovgivningen understøtte iværksætteri
 • Psykologbehandling i jobcentret bør permanentgøres 
 • Ny viden er opstået – brug den fremadrettet
 • Borger bliver mødt på deres behov og drømme – det er værdigt og giver mening

Evaluering af frikommunenetværk om flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Høje-Taastrup, Roskilde, Aarhus, Favrskov, Randers og Københavns Kommune har deltaget i et forsøg om at skabe flere billige boliger og fleksible løsninger. På den baggrund kommer kommunerne med følgende anbefaling:

“Udslusningsboliger har været den bedst benyttede lovhjemmel i netværket. Der er enighed i netværket om at anbefale, at frikommunehjemlen om udslusningsboliger bør gøres permanent. 

Det er dog en forudsætning, at det nuværende krav om modregning i forsørgelsesydelserophæves. I forhold til udslusningsboliger har netværket flg. pointer:

 • Det er vigtigt, at en permanent bestemmelse viderefører en målgruppe, der kan omfatte hjemløse og borgere i risiko for hjemløshed herunder sofasovere, også når disse ikke har haft ophold på et midlertidigt botilbud efter SL § 107 (midlertidigt botilbud eller § 110 (herberg).
 • Det er vigtigt, at der er fleksibilitet ift. boligtype, således at der efter borgerens alder, behov og udviklingspotentiale kan tilbydes udslusning i både almene, private og kommunale familie-, ældre- og ungdomsboliger.
 • Der bør også være fleksibilitet ift. støtteperioden, som bør fastholdes på de op til 5 år, der er en mulighed i den nyeste frikommunebestemmelse.

Læs også:
Skuffet: Frikommuneforsøg blev en fuser

Netværket noterer sig, at der i regeringens lovkatalog for 2020-211 varsels løsning af modregningsproblematikken og at målgruppen for udslusningsboliger udvides til borgere med ophold på krisecentre efter SL § 109. Netværket vil gerne understrege, at det er væsentligt at bevare den nuværende forsøgshjemmel, da langt fra alle borgere, der er hjemløse, har ophold på tilbud efter § 107, 109 eller 110.

I forhold til deleboliger anbefaler netværket, at frikommunehjemlen gøres permanent. Den har været afgørende i forhold til at kunne oprette en række deleboliger. Det anbefales samtidig at det igen overvejes om der kan gives boligstøtte til deleboliger med to beboere og at der findes en mulighed for at opkræve husleje incl. forbrug.

Generelt ønsker netværket friere rammer for samarbejde med private udlejere. De nuværende begrænsninger i hvilke kommuner, der må indgå aftaler med private udlejere, er ikke hensigtsmæssige. Hvis der skal opnås generelt blandet beboersammensætning, er det hensigtsmæssigt, at der kan indgås frivillige aftaler med private udlejere, der måtte ønske at tage et sådant ansvar. 

Det er desuden hensigtsmæssigt at boligtyper, der kan oprettes i samarbejde med almene boligorganisationer, også kan oprettes i samarbejde med private udlejere, herunderudslusningsboliger, som ovenfor nævnt.

I forhold til fremtidige forsøgsprocesser anbefaler netværket, at der oprettes et tæt samarbejde på tværs af stat og kommune med den fælles overordnede målsætning at realisere de ønskede forsøg. I forbindelse med sådanne samarbejde bør både kommunale og statslige beslutningsprocesser tilgodeses.

Netværket anbefaler også at hjemler om startboliger, inklusionsboliger, provenu ved salg af restarealer og om underretninger om restancer videreføres, evt. i justeret form.”

Helhedsperspektiv på den iværksatte støtte:

Frikommuneforsøget i Ikast-Brande vedrørende har været en succes, og derfor anbefaler kommunen:

“Sammenlægningen af lov om social service § 52, stk. 3, nr. 2,3,6 og 9 har medvirket til, at der bliver anlagt en samlet helhedsbetragtning på støtten til barnet, den unge og familien samtidig med, at der er sparret unødig bureaukrati og dokumentation i forbindelse med socialrådgiverens afgørelse om indsats, samt den løbende justering.”

Somatisk akutområde:

Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal har fået frihed på området for somatisk akuthjælp. Det har været en succes, og derfor anbefaler kommunen, at frikommunehjemlerne gøres permanente:

“Evalueringen viser, at det er lykkedes at skabe en forbedret drift på baggrund af de to frikommunehjemler. Visitationshjemlen er ubetinget et gode, da den sparer sagsbehandlingstid for særligt akutsygeplejerskerne, men også hjemmesygeplejen/visitationen. 

Den sparede tid kommer til udtryk ved at akutsygeplejersken ikke skal have accept af en sygeplejerske fra den respektive kommune, inden de må påbegynde en indsats overfor borgeren. Denne accept forgår telefonisk andre steder og kan variere i tidsforbrug afhængigt af om akutsygeplejersken lige kan få fat på en kommunal sygeplejerske. 

Medicinhjemlen er der tilsvarende opbakning til på tværs af alle samarbejdsparter. Der er stor opbakning blandt både praktiserende læger og lægerne ved 1813. Lægernes opbakning skal ses i lyset af at de stadig har behandlingsansvaret for anvendelse af medicinen. Og særligt for lægerne ved 1813 er der ikke nødvendigvis et forudgående kendskab til borgeren. 

Enkelte praktiserende læger er dog stadig skeptiske ved anvendelsen, dog er der kun én af de adspurgte praktiserende læger, som ikke ønsker at anvende ordningen. 

Hvis forsøgshjemlerne ikke bliver permanente, vil det betyde at AkutTeam forud for opgaven kan påbegyndes, vil skulle ringe til en kommunal sygeplejerske og få visiteret opgaven, og borgere vil skulle vente unødigt på påbegyndelse af medicinsk behandling. 

Forsøgshjemlerne har dermed betydning for borgernes oplevelse af hurtig iværksættelses af behandling.”

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB Kommune i 4 uger gratis og få adgang med det samme

Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her