Del artiklen:

Ledelsesugen 2020: I Viborg Kommune oplever ledere og medarbejdere på omsorgsområdet, at det har løftet kvaliteten i omsorgen for borgeren og skabt bedre trivsel hos de ansatte, at den faglige ledelse er kommet tættere på driften i hverdagen. Det er den, fordi man har ansat 16 nye ledere og dermed mere end halveret ledelsesspændet.

Af Lene Bækgaard,
og Marianne Thingholm,

Tilgængelig ledelse på arbejdspladsen giver både hurtigere beslutningsgange, mulighed for bedre samspil med borgerne og bedre trivsel hos medarbejderne. Det viser de første tilbagemeldinger, efter Viborg Kommune har ansat flere ledere på omsorgsområdet.

Baggrunden er Ledelseskommissionens anbefalinger fra 2018 om at mindske ledelsesspændet. Her sad Viborg Kommunes kommunaldirektør Lasse Jakobsen selv med og har altså nu ’taget sin egen medicin’. På omsorgsområdet kunne der i hans organisation være op mod 80-100 medarbejdere pr. leder. Det er nu i gennemsnit nede på 25-40 medarbejdere, efter der er kommet 16 nye ledere til på omsorgsområdet i løbet af de seneste to år.

Ledere er tilgængelige og nærværende

På Pleje- og Omsorgscenter Liselund ser centerleder Susanne Kongerslev dagligt i praksis, hvad det har betydet, at hun har kunnet ansætte en ekstra teamleder.

– Vi er nu en ledelsesgruppe på tre, som leder ca. 80 medarbejdere. De to teamledere leder tilsammen fire teams og har overtaget den direkte personaleledelse af hovedparten af medarbejderne. Samlet har det betydet mere synlig og nærværende ledelse generelt. Hver morgen møder en af teamlederne ind før klokken 7 og hilser på de medarbejdere, der har været på nattevagt. Og der er en leder i huset hele dagen, som også når at hilse på næste døgns nattevagter.

– Når vi som ledere på den måde hele tiden er tilgængelige i huset, fanger vi med det samme, hvis der er brug for ledelsesmæssig støtte og opbakning og kan tage os af det, når det opstår, fortæller Susanne Kongerslev.

Får mere kvalitet i plejen

Vibeke Eriksen er leder af Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering i Viborg Kommune. Hun oplever, at et mindre ledelsesspænd er med til at højne kvaliteten i plejen.

– God og nærværende ledelse er garant for, at alle samarbejdspartnere bliver inddraget, når vi sammen med borgerne skal finde den rigtige støtte til at leve et godt og selvstændigt hverdagsliv. Tilgængelig ledelse er med til at højne kvaliteten – og giver os ganske enkelt en bedre fornemmelse af, om de rette kompetencer er til stede til at løse vores opgaver, siger Vibeke Eriksen.

Konkret kan lederne komme helt tæt på samspillet mellem medarbejdere og borgere. Denne tættere kontakt giver også et bedre overblik over faglighed og ressourcer i Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering og dermed udnyttes ressourcerne bedre.

Træffer hurtigere beslutninger

Medarbejderne nyder også godt af det mindskede ledelsesspænd, fortæller Helle Haagen Kristensen, fællestillidsrepræsentant for social- og sundhedshjælpere og -assistenter i Viborg Kommune. Før der blev ansat teamledere, kunne det være et problem at træffe en leder i løbet af arbejdsdagen.

– Vi har ledelse til stede i hverdagen. Det betyder, at vi som medarbejdere hurtigt kan få et svar eller en afklaring, så vi kan komme videre uden at skulle vente på, at der kommer en leder i huset. Så den store fordel ser jeg i, at der hele tiden er beslutningskraft til stede på arbejdspladsen. Det giver tryghed.

Flere ledere giver mere kvalitet i ledelsesopgaven

Ledere og medarbejdere oplever over en bred kam, at flere ledere både gavner kvaliteten i forhold til borgerne og trivslen blandt medarbejderne. Chef for Omsorg i Viborg Kommune, Maila Tandrup, uddyber:

– Vi er i gang med at følge op på, hvordan vi er lykkedes med at få flere ledere ind i organisationen. Vi hører, at medarbejderne føler sig set og anerkendt på en anden måde nu, hvor de har lettere adgang til deres ledere, og det er rigtig positivt i sig selv, fortæller Maila Tandrup og fortsætter:

– Fokus i ledelsesopgaven nu og fremover vil være den nære ledelse, tilgængeligheden og nærværet. Det betyder også, at vi vil kigge endnu mere på ledelse fordelt over døgnet.

Ledelse tæt på har afgørende betydning

Topledelsen i Viborg Kommune har også fokus på betydningen af et mindsket ledelsesspænd og følger udviklingen tæt.

– Jeg er af den klare overbevisning, at ledelse tæt på i sidste ende har afgørende betydning for borgernes oplevelse af værdi og sammenhæng i mødet med kommunen, siger direktør for Social, Sundhed & Omsorg, Mette Andreassen.

– For at vi overhovedet kan vide, hvad vi skal lede, kræver det, at vi ledere kommer tættere på driften. Derfor prioriterer jeg for eksempel også at komme med i praktik rundt om i organisationen og følge medarbejdernes dagligdag. I den senere tid har det dog desværre ikke været muligt pga. COVID-19.
– Jeg møder også mange borgere, når jeg er med ude i praktikkerne, og de indtryk, jeg får, giver nogle gode pejlemærker for, hvordan plejen fungerer i praksis. Det har givet et stort udbytte for mig som topleder at kunne gå i direkte dialog med medarbejdere og borgere om, hvad der kan opleves som svært, men også hvor vi lykkes i kontakten med borgerne.

Marianne Thingholm er kommunikationschef og Lene Bækgaard er kommunikationskonsulent i Viborg Kommune.