Del artiklen:
- Foto: Resonans

Af Anne-Mette Scheibel – as@resonans.dk, Resonans – info@resonans.dk Ledelseskommissionens opmærksomhed på MED-systemet og fornyelsespotentialer leder hen til, at landets MED-organisationer med fordel kan få mere fokus på kerneopgaven, borgerens perspektiver og organisationens samlede vision og strategiske retning. Af partner Anne-Mette Scheibel, Resonans MED-systemet har til formål at sikre tidlig medindflydelse og forpligtigende medbestemmelse for medarbejderne […]

Af Anne-Mette Scheibel, Partner, as@resonans.dk

Ledelseskommissionens opmærksomhed på MED-systemet og fornyelsespotentialer leder hen til, at landets MED-organisationer med fordel kan få mere fokus på kerneopgaven, borgerens perspektiver og organisationens samlede vision og strategiske retning.

Af partner Anne-Mette Scheibel, Resonans

MED-systemet har til formål at sikre tidlig medindflydelse og forpligtigende medbestemmelse for medarbejderne i kommuner og regioner i samspil med organisationens ledelse. MED fik Ledelseskommissionens opmærksomhed omkring fornyelsespotentialer bl.a. i forhold til brugen af tid. Eksempelvis bruger kommunerne i alt 2000 årsværk om året på MED-systemet. Denne artikel har ikke til hensigt at vurdere kvaliteten af MED-systemets struktur, men at argumentere for, at landets MED-organisation med fordel kan få mere fokus på kerneopgaven, borgernes perspektiver og organisationens samlede vision og strategiske retning.

Mange kommuner har sat fokus på udviklingspotentialerne i MED MED er i høj grad et formelt forhandlingspræget system, der er karakteriseret af formelle roller, rettigheder, regler, formøder og høringer, hvor arbejdsmiljø, trivsel og personalepolitik traditionelt har fyldt meget. Samtidig drøftes budgettets konsekvenser for arbejdspladsen og omorganiseringer i MED. Mange kommuner har gennem de seneste år sat fokus på udviklingspotentialerne i MED bl.a. ved at sikre reel involvering i budgetprocesser, tæt kobling til de politiske visioner, tidlig reel inddragelse og kulturarbejdet med MED som understøttende forandringsdriver i organisationen.

En af nøglerne til forandring er gensidig dialog mellem medarbejder og ledelse Vi ved fra alle undersøgelser af forandringsprocesser, at en af nøglerne er gensidig dialog mellem medarbejdere og ledelse, hvilket MED kan understøtte. Kommuner, der er kommet langt i deres fornyelse af MED’s arbejdsformer er bl.a. Ballerup og Gentofte Kommune. En kommune, der pt er i gang med at sætte fokus på den borgerrelaterede kerneopgave i forbindelse med fornyelsen af MED-aftalen er Vejle Kommune. Personalechef Thrine Nørgaard beskriver det således:

”I Vejle Kommune har vi på mange måder et velfungerende samarbejde mellem ledelse og de tillidsvalgte. Der er en åben dialog, og vi har en kultur for at sige det, til den der kan gøre noget ved det. Det er i øvrigt en af vores 4 personalepolitiske værdier. Vi har netop igangsat et forhandlingsforløb omkring en ny MED-aftale.”

Den nye MED-aftale skal sikre at vi får borgerperspektivet med Formålet med den nye MED-aftale er at få borgerperspektivet ind i aftalen. Borgerperspektivet er for mange af Vejle Kommunes medarbejdere lig med kerneopgaven, fx børns læring og trivsel, hvilket også ligger til grund den profession, de har valg.  Som Thrine forklarer det:

 ”I vores seneste trivselsmåling fra 2018 spurgte vi medarbejdere, om de oplevede, at deres arbejde bidrager til at gøre en forskel for borgere/brugere/virksomheder i Vejle Kommune. 88,3% af alle ansatte har svaret, og på dette spørgsmål er der den 2. højeste score med 6,23 på en 7 skala. Så ingen tvivl om, at vores medarbejdere selv føler, de gør en forskel for borgerne – og tror jeg – er optaget af at gøre det. Det er deres faglige stolthed.”

Det var svært at tale om borgerperspektivet i begyndelsen af processen I starten af forløbet om fornyelsen af MED-aftalen har det været svært at tale om et borgerperspektiv i MED-sammenhæng, fordi det nemt kan blive akademisk og ukonkret. Så i Vejle har de arbejdet med nogle helt konkrete spørgsmål, som er ret banale – men hvor der kan være modsatrettede ønsker og hensyn:

  • Når I drøfter åbningstid på arbejdspladsen, starter I så med at tage udgangspunkt i borgernes/brugerens behov eller jeres ønsker til arbejdstid?
  • Når I drøfter mulighed for ret til fuldtidsansættelse, drøfter I det så med udgangspunkt i dækning af borgernes behov eller medarbejdernes ønsker til flere arbejdstimer?

I Vejle Kommunes personalepolitiske værdier er der et forord, som fungerer som rammesætningen for MED-aftale forløbet: ”Viljen til at gøre en forskel for livet i Vejle. Som ansat i Vejle Kommune er vi ansat for at gøre en forskel for livet i Vejle. For børnene og de unge. De voksne. De Ældre. De svage. Virksomhederne. Ja hele det liv, der leves i vores kommune

Kobling af MED til organisationens politiske vision og strategiske retning Byrådet i Veje Kommunens vision ”Vejle med Vilje” er en samlet strategisk rammesætning for alle medarbejdere og ledere i Vejle kommune. I visionen står der eksempelvis: ”Vi har vilje til at ”gribe vinden” og realisere vores mange drømme og høje ambitioner.” I opstarten af MED-aftale forløbet blev koblingerne ml. MED og kommunens samlede vision drøftet for at understøtte den samlede fortælling om det fælles tværgående formål.

 Udviklingsprocessen i Vejle omkring den nye MED-aftale er i fuld gang og præget af fælles forhåbninger, som Thrine formulerer det:  ”Jeg tror og håber, at vi får samme rammesætning som vores personalepolitiske værdier i vores ny MED-aftale, og det er Forhandlingsudvalget indtil videre med på.  Vi har et forhandlingsforløb indtil 8. november, og mit håb er, at vi får en enkel, let forståelig aftale, med fokus på, hvorfor vi grundlæggende er her, men også med fokus på at skabe attraktive arbejdspladser og et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Det kan fint gå hånd i hånd.”

Forskere har fokus på udviklingspotentialerne i MED Professor Jacob Torfing fra Roskilde Universitet er i samarbejde med andre forskningsinstitutioner pt ved at undersøge mulighederne for et nyt forsknings- og udviklingsprojekt omkring MED i kommuner og regioner og SU-systemet i staten.  Jacob formulerer udviklingsperspektiverne i samarbejdsorganerne og de lokale udviklingsforsøg således:

’Den offentlige sektor står over for store udfordringer med at få fokus på værdiskabelsen for borgerne, inddragelse af frivillige, digitalisering af administrationen, innovationsfremme mv. – og der er store potentialer i at samskabe styringen på disse områder. Forandringskraften forøges, når ledere og medarbejdere er sammen om at udvikle den offentlige sektor og skaber fælles ejerskab til nye løsninger. Men det kræver, at der fokuseres mindre på interessevaretagelse og mere på de strategiske udviklingsopgaver”.

3 spørgsmål til jeres MED Der er ingen tvivl om, at de forskellige MED-organisationer fungerer meget forskelligt, men hvad er status i jeres organisation?

  1. Hvad ville et forandringstjek i forhold til en kerneopgave og et borgerfokus gøre for jeres MED?
  2. Får I udnyttet MED som ambassadør for innovation og forandringer i samspil med den politiske vision og den strategiske retning, som organisationen arbejder ud fra?
  3. Er jeres MED en motor for sammenhængskraft og reelt forankret blandt den brede gruppe af medarbejdere i driften?